Skip to main content

Algemene voorwaarden Content by Rens
E-mail: info@contentbyrens.nl
Website: www.contentbyrens.nl

1. Definities

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.Renske Schellekens: Content by Rens, gevestigd te Tilburg aan adres Veldhovenring 98, onder Kvk nr. 78072034.
2. Opdrachtgever: de partij met wie Content by Rens een overeenkomst heeft gesloten

3. Partijen: Renske Schellekens en de klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

2. Toepassing

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Content by Rens en een opdrachtgever, waarop Content by Rens deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Content by Rens aanbiedt. Bij het boeken van een dienst bij Content by Rens wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. Bezwaar tegen (een onderdeel van) de algemene voorwaarden kunnen alleen voorafgaand aan het boeken van een dienst worden besproken. 

3. Offertes

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Content by Rens zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan de opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Indien de opdrachtgever de offerte accepteert doet hij derhalve een aanbod aan Content by Rens tot het aangaan van een overeenkomst.
3.2 Content by Rens heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren.

3.3 Een overeenkomst tussen Content by Rens en opdrachtgever komt pas tot stand nadat Content by Rens een aanbod van opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt bedoeld, uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
3.4 Een overeenkomst tussen Content by Rens en de opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat Content by Rens uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door de opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door Content by Rens afgegeven offerte.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Content by Rens zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij Content by Rens en wel tijdig voor aanvang van de opdracht.
4.3 Content by Rens voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever.

4.4 De opdracht is ten alle tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.
4.5 Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door Content by Rens slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan Content by Rens geretourneerd.
4.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Content by Rens het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever zal echter geen opdrachten, orders of aanwijzingen aan derden verstrekken, zonder daarover eerst met Content by Rens te overleggen.
4.7 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Content by Rens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Content by Rens worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Content by Rens zijn verstrekt, heeft Content by Rens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.8 Content by Rens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Content by Rens is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.9 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Content by Rens de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.10 Indien een fotorapportage in de buitenlucht besproken is kan Content by Rens de shoot op het laatste moment annuleren ivm de weersvoorspellingen. Bij zon en bewolking kan de shoot plaatsvinden, bij regen zal er een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden ivm de apparatuur. Er wordt direct een nieuwe afspraak gemaakt voor de fotoreportage. Indien de opdrachtgever het af wil laten hangen van het moment, zullen de gemaakte kosten voor het reserveren van de tijd in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
4.11 Indien een betaalde locatie gewenst is voor de reportage zijn de kosten voor de locatie de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Eventuele reis- en parkeerkosten worden meegenomen in de offerte. De reservering kan in opdracht van de klant door Content by Rens gedaan worden. Mocht de locatie voorafgaand aan de shoot geannuleerd worden door ziekte of verzuim van de klant zullen de kosten voor de locatie 100% voldaan moeten worden (dit gaat volgens de geldende annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende locatie. 

5. Fotografie en beeldselectie

5.1 Onbewerkte RAW bestanden worden nooit geleverd aan de opdrachtgever

5.2 Content by Rens is vrij om zelf te beslissen welke foto’s geschikt zijn voor de opdrachtgever

5.3 Content by Rens bepaald in overleg met de opdrachtgever welke foto’s nabewerkt en geleverd zullen worden. Indien de klant extra foto’s van de shoot zou willen ontvangen is dit tegen meerprijs mogelijk. 

5.4 De stijl en nabewerking van de foto’s zal door Content by Rens gedaan worden conform portfolio, tenzij vooraf schriftelijk anders besproken. 

5.5 De geleverde foto’s mogen nooit opnieuw nabewerkt worden door de opdrachtgever of een andere partij.

5.6 Het gezicht of lichaam van de personen op de foto zal niet veranderd worden door middel van Photoshop. Er zal enkel gebruik worden gemaakt van het aanpassen van de lichtinstellingen, technische aanpassingen en gebruik worden gemaakt van het verzachten van de huid. “Tijdelijke’ imperfecties  zullen naar eigen inzicht van Content by Rens bewerkt worden.
5.7 Er is één ronde feedback mogelijk op de geleverde selectie indien de opdrachtgever verzoeken heeft qua bewerking. Mocht de opdrachtgever hierna nogmaals om aanpassingen vragen van de geleverde selectie zullen hier extra kosten voor gerekend worden.
5.8 Niet gebruikt materiaal wordt na aanlevering van de selectie verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. De opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid van het opslaan en het maken van een back-up van de verkregen bestanden. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd.
5.9 Bij diefstal of verlies van werk, of het falen van de apparatuur kan Content by Rens niet verantwoordelijk worden gesteld. Content by Rens zal haar best doen de bestanden zo professioneel en veilig mogelijk te bewaren, waardoor de kans klein is dat dergelijke fouten ontstaan.

6. Uitvoeringstermijn en leveringstermijn

6.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van goederen een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient de opdrachtgever Content by Rens derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.2 De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk of levering van de goederen noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Content by Rens. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van Content by Rens.

6.3 Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is Content by Rens vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen. De opdrachtgever staat er voor in dat Content by Rens op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht en of de gegevens die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.

6.4 Indien de opdrachtgever Content by Rens geen toegang of gegevens verschaft of anderszins niet in staat stelt om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever gehouden om alle schade die Content by Rens als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de kosten van door Content by Rens ingeschakelde derden, aan Content by Rens te vergoeden.

7. Annulering of wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien de opdrachtgever de met Content by Rens gesloten overeenkomst annuleert, is opdrachtgever aan Content by Rens een boete verschuldigd ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs. Daarnaast heeft Content by Rens onverminderd het recht op vergoeding van alle als gevolg van de annulering door haar geleden schade, zoals door Content by Rens gemaakte kosten en gederfde winst voor zover deze de hiervoor genoemde 30% overtreft.

7.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Content by Rens zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Content by Rens de opdrachtgever hierover inlichten.

8. Intellectuele eigendom en auteursrecht

8.1 Content by Rens behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor.
8.2 Originelen van tekeningen, ontwerpen, rapporten, foto’s, offertes en andere bescheiden die Content by Rens in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd blijven haar uitsluitend eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

8.3 Content by Rens heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van haar ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

8.4 Alle door Content by Rens verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, schetsen, tekeningen, foto’s enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Content by Rens worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
8.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een offerte van Content by Rens, of een deel daarvan, te (doen) uitvoeren door derden of te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Content by Rens.

8.6 Zonder schriftelijke toestemming van Content by Rens mogen de door haar verstrekte tekeningen, offertes, afbeeldingen, schetsen en/of andere materialen niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

8.7 De opdrachtgever, die handelt in strijd met hetgeen in dit artikel wordt bepaald, is terzake van schadevergoeding aan Content by Rens een bedrag verschuldigd gelijk aan 25% van het bedrag van de bij de offerte door Content by Rens gedane prijsopgave, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste verzoek van Content by Rens aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en mogelijke rechten van intellectuele eigendom niet op de opdrachtgever over. Deze blijven derhalve bij Content by Rens berusten.
8.8 Het auteursrecht op het fotografische en grafische werk berust bij Content by Rens.

9. Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten

9.1 De naam van Content by Rens dient duidelijk bij een gebruikt (fotografisch) werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

9.2 De opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf in acht.

9.3  Voor iedere inbreuk op de aan Content by Rens toekomende persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht op naamsvermelding, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Content by Rens gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Gebreken, klachtentermijnen

10.1 De opdrachtgever dient de door Content by Rens geleverde (digitale) zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeen gekomen en of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
10.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door de opdrachtgever binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Content by Rens te worden gemeld.
10.3 Content by Rens heeft het recht op binnen redelijke termijn alsnog aangepast of nieuw werk voor het afgekeurde werd aan te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de opdrachtgever zou leiden.
10.4 Indien de opdrachtgever niet tevreden is met de resultaten van het werk of de opgeleverde fotoreportage kan de klant een klacht indienen. De klacht moet binnen 48 uur na het uitleveren van het werk ingediend zijn.
10.5 Content by Rens  zal de klachten bespreken en eventueel laten beoordelen door collega’s. Mogelijkheden zijn extra bewerking van specifieke afgekeurde beelden door de opdrachtgever, extra fotobewerking of het opnieuw plannen van een afspraak. 

11. Vergoeding

11.1 Vergoedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van adviseurs, verzendkosten en dergelijke. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
11.2 Reiskosten worden opgenomen in de offerte. De afgesproken locatie is leidend. Indien deze aangepast wordt, zullen de reiskosten aangepast worden. De reiskosten worden berekend vanaf postcode 5038 VV.
11.3 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Content by Rens eenzijdig en naar redelijkheid de vergoeding. Waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van de door de opdrachtgever gewenst gebruik van het werk. De vergoeding zal worden vastgesteld op grond van het aantal werkelijk beste uren, volgens de gebruikelijke uurtarieven van Content by Rens.
11.4 Content by Rens mag onder andere, doch niet beperkt tot, stijgingen in de prijzen van materialen, grondstoffen en lonen of stijgingen in de prijzen van derden die Content by Rens voor de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst inschakelt, doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.
11.5 Content by Rens mag de overeengekomen vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan Content by Rens, dat in redelijkheid niet van Content by Rens kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding verricht.
11.6 Voor het definitief bevestigen van een fotoshoot wordt er een aanbetaling van 50% verwacht. Zodra de aanbetaling van 50% van het totaalbedrag gedaan is staat de geplande fotoshoot vast. 

11.7 Door de aanbetaling te voldoen gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Content by Rens.
11.8 Na het uitgeven van de offerte moet de aanbetaling binnen 14 dagen voldaan worden. Wanneer de aanbetaling niet binnen de gestelde tijd betaald is zal de shoot geannuleerd worden. 

11.9 In geval van annulering van de opdracht door de opdrachtgever zal de aanbetaling niet terugbetaald worden. 

11.10 Indien de klant tussen het voldoen van de aanbetaling en 2 weken voor de datum van de shoot de afspraak wil annuleren zal er 50% van de volledige shoot (aanbetaling) niet geretourneerd worden. De annulering van de eventuele locatie en de bijbehorende boekingskosten zullen volgens de annuleringsvoorwaarden van de locatie door de klant voldaan worden.
11.11 Indien de klant binnen 2 weken en 48 uur voor de shoot de afspraak wil laten vervallen zal er 80% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht bij de klant. Indien er een locatie geboekt is zullen deze kosten volgens de annuleringsvoorwaarden van de locatie door de klant voldaan worden.
11.12 Indien de klant binnen 48 uur voor de afspraak, de shoot wil annuleren zal 100% van de kosten voldaan worden door de klant. Indien er een locatie geboekt is zal deze ook volledig betaald moeten worden door de klant (volgens de annueringsvoorwaarden van de locatie). 

12. Betaling

12.1 Door Content by Rens verzonden facturen moeten worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum:

of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Content by Rens;

of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. Content by Rens.

12.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

12.3 De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1.5 % per maand, derhalve 18 % per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.

12.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.5 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
12.6 Geen enkel gebruik van (fotografisch) werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van Content by Rens nog niet heeft voldaan.

13. Incassokosten

13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
13.2  Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Content by Rens worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het volgende incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur:

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering;

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, is Content by Rens voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
14.2 Content by Rens is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke de opdrachtgever als gevolg van of in verband met enige met Content by Rens gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden, zulks behoudens opzet of grove schuld van Content by Rens.

14.3 Indien Content by Rens, ondanks hetgeen hiervoor in lid 2 wordt bepaald, toch aansprakelijk blijkt te zijn, komt slechts voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen Content by Rens verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

14.4 Als het voor Content by Rens ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 3 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Content by Rens voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

14.5 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Content by Rens beperkt tot maximaal het bedrag van de verschuldigde vergoeding over de periode waarin de schade is ontstaan.

In afwijking van het tweede lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer van zes maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde vergoeding.

14.6 Content by Rens is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Content by Rens aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Content by Rens toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.

14.7 Content by Rens is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Content by Rens is kenbaar gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

14.8 Content by Rens is in geen geval verantwoordelijk voor opgedaan letsel tijdens een fotoreportage. 

14.9 Content by Rens is in geen geval verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens een fotoreportage.

14.10 Deelname aan een fotoreportage is op eigen risico.

 

15. Opzegging en ontbinding

15.1 Wanneer Content by Rens met de opdrachtgever een duurovereenkomst heeft gesloten, kan ieder van partijen deze duurovereenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

15.2 Content by Rens is, onverminderd het recht van Content by Rens om volledige schadevergoeding te vorderen, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:

de opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

na het sluiten van de overeenkomst aan Content by Rens ter kennis gekomen omstandigheden Content by Rens goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

Content by Rens de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onderdelen van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt.

Voorts is Content by Rens bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Content by Rens kan worden gevergd.

15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Content by Rens onmiddellijk opeisbaar.

15.4  Beide partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft Content by Rens het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

16. Overmacht

16.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Content by Rens zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Content by Rens overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Content by Rens geestelijk of lichamelijk verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

16.2 Content by Rens heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Content by Rens haar verbintenis had moeten nakomen.

16.3 Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Content by Rens opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Content by Rens niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
16.4 Indien Content by Rens bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

17. Privacy

Content by Rens vind het van groot belang zorgvuldig met uw privacy om te gaan. Voor de wijze waarop wij dat doen verwijzen wij door naar het privacy statement op onze website.

18. Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever en Content by Rens worden beslecht door de Rechtbank Zeeland West Brabant.

19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Content by Rens en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20. Wijziging

20.1 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Content by Rens en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

20.2 Content by Rens behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen vijf dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van redenen.
20.3 Deze algemene voorwaarden zijn door Content by Rens voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gesteld en worden op eerste verzoek kosteloos aan de opdrachtgever toegezonden. Op internet zijn zij te vinden op www.contentbyrens.nl